Rada Rodziców

Nr rachunku bankowego:

34 8591 0007 0061 0432 7182 0001

Rada Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Zarząd:

Przewodnicząca: p. Wioleta Machaczka
Z-ca Przewodniczącej: p. Marzena Urbańczyk – Boroń
Skarbnik: p. Magda Jachymiak