RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie, znajdująca się na ulicy Kościelnej 8 (32-070 Czernichów).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, p. Elżbietą Pałubską pod adresem e-mail: e.palubska@ewartbhp.pl oraz pod numerem telefonu: 609 091 168.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

Kategorie osób, których dane przetwarzamy

Administrator przetwarza dane :
– dzieci/uczniów
– rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów,
– osób upoważnionych do odbiory dzieci z placówki,
– pracowników, byłych pracowników,
– przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących, z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

1) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
4) Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
5) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
6) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
7) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
8) Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
2) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
3) do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
4) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
5) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np. Policji, Sądom, ZUS. Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
– osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.