9.11.2020

Działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III

Od 9 do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

W załącznikach zmiany wprowadzone w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie.

Wytyczne dla świetlic – załącznik 1
Rozporządzenie MEiN – załącznik 2